Always-on enterprise information systems for business continuance [electronic resource] : technologies for reliable and scalable operations

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nijaz Bajgoric

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1605667232

ISBN-13: 978-1605667249

Ký hiệu phân loại: 658.4 Executive management

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Business Science Reference, 2010

Mô tả vật lý: 324p. cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 73615

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH