Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 268 kết quả
Electronic commerce
Tác giả: Peter Loshin, Vacca John R
Xuất bản: Berkeley: Charles River Media, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.84
 
E-commerce and M-commerce technologies
Tác giả: P Candace Deans
Xuất bản: Hershey: IRM Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Protocols for secure electronic commerce
Tác giả: Mostafa Hashem Sherif,
Xuất bản: : CRC Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872028558
 
Electronic commerce : principles and practice
Tác giả: Hossein Bidgoli
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8/4
 
Advanced topics in electronic commerce
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8/72
 
E-commerce strategy : Text and Cases
Tác giả: Sanjay Mohapatra
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
E-Commerce systems architecture and applications
Tác giả: Wasim E Rajput
Xuất bản: Boston Mass: Artech House, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Encyclopedia of e-commerce, e-government, and mobile commerce
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381.14203
 
Encyclopedia of e-commerce, e-government, and mobile commerce
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381/.14203
 
Business to business electronic commerce
Tác giả: Merrill Warkentin
Xuất bản: nt: Information Science Pub, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục