Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Encyclopedia of human computer interaction
Tác giả: Claude Ghaoui
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Encyclopedia of knowledge management
Tác giả: David G Schwartz
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Encyclopedia of digital government
Tác giả: Ari-Veikk Anttiroiko, Ma Mälkiä
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Reference, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  352.3
 
Encyclopedia of information science and technology
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: : Idea Group Reference, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.03
 
Encyclopedia of e-commerce, e-government, and mobile commerce
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381.14203
 
Web semantics and ontology
Tác giả: David Taniar
Xuất bản: : Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
Enterprise information systems assurance and system security
Tác giả: Merrill Warkentin
Xuất bản: : Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Encyclopedia of multimedia technology and networking
Tác giả: Margherita Pagani
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Reference, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006
 
Encyclopedia of e-commerce, e-government, and mobile commerce
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381/.14203
 
Handbook of research in mobile business : technical, methodological and social perspectives
Tác giả: Bhuvan Unhelkar
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658/.05
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục