Giới hạn phạm vi tìm kiếm

Trang tìm kiếm tài liệu thư viện

Tìm kiếm tài liệu thư viện hỗ trợ tìm theo nhiều yếu tố như: tên sách, nhà xuất bản, tác giả, chủ đề, năm xuất bản...

Nếu bạn muốn tìm kiếm một cuốn sách cụ thể thì nên tìm kiếm theo yếu tố tên sách hoặc tác giả. 

Nếu muốn "Tìm x được y" thì nên tìm theo chủ đề vì chủ đề đã được thư viện liên kết các từ đồng nghĩa, các từ có liên quan đến chủ đề của tài liệu. 

 

Toán tử Boolean

Biểu đồ

Thuật toán

Nghĩa là

Kết quả

A AND B

sữa AND đường

sữa đường,

hoặc có đường sữa

5 kết quả

A NOT B

sữa NOT đường

chỉ có sữa,

không có đường, sữa đường, đường sữa

91 kết quả

A XNOT B

sữa XOR đường

có thể viết

(sữa OR đường) NOT (sữa đường)

sữa,

có đường,

nhưng không có sữa đường, đường sữa

601 kết quả

A OR B

sữa OR đường

sữa,

hoặc có đường,

hoặc có đường sữa, sữa đường

606 kết quả

 

Ký tự đại diện

Sử dụng dấu hỏi "?"

VD, tìm kiếm "text" hay "test" sử dụng: te?t

 

Sử dụng "*"

Sử dụng dấu hoa thị sẽ cho phép bạn tìm kiếm bất kỳ độ lệch nào của từ khóa của bạn

Ví dụ: Economi* sẽ tìm kết quả cho Economic, Economics, Economie, Economicus, Economy...

Lưu ý: Không sử dụng * ? với dấu ngoặc kép, nếu không nó sẽ coi tìm kiếm ký tự đại diện là một cụm từ chính xác, nghĩa là một từ có chứa ? hoặc *. 

 

Dấu ngoặc kép

Sử dụng ”….” sẽ cho phép bạn chỉ tìm kiếm những từ hoặc cụm từ thực tế đó.

Ví dụ

 

Kết hợp "tên sách" "tên tác giả" và "năm xuất bản" cùng  một lần tìm kiếm

"Kinh tế vi mô" Lâm 2017

 

hoặc thêm trường phía trước các từ khóa

ti:"Kinh tế vi mô" au:Lâm py:2017

 

Tìm kiếm phạm vi

So khớp với các trường của tài liệu ở giữa nhỏ hơn và lớn hơn với giới hạn được chỉ định,
dùng dấu [ ]. 
Việc sắp xếp được thực hiện theo thứ tự từ điển.

py:[2020 TO 2021]

 

Tìm mờ

Hỗ trợ các truy vấn sai chính tả hoặc viết tắt (không đoán chính xác từ). Tìm kiếm mờ dựa trên thuật toán khoảng cách, sử dụng dấu ngã "~" ở cuối cụm từ.

Ví dụ: Hồ Đc~ Lộc 

 

Tìm kiếm lân cận

So khớp các từ nằm trong một khoảng cách xác định, trong đó khoảng cách là số từ. Trường hợp này rất hữu ích khi bạn không nhớ hết cụm từ ở giữa từ/cụm từ muốn tìm (thường áp dụng tìm tên sách dài).

Để thực hiện tìm kiếm vùng lân cận, sử dụng"~ và số khoảng cách từ" đặt ở cuối cụm từ muốn tìm.

VD: Tên sách "đo...tính", tác giả tên Thành=> sẽ có các từ nằm giữa "đo tính" với khoảng cách tối đa 5 từ=> ti:"đo tính"~5 au:Thành 

 

Truy vấn phức tạp

Ví dụ: Chủ đề  "Môi trường" (ở giữa tối đa 10 từ)>Lĩnh vực truyền thông môi trường hoặc Công nghệ môi trường >nhà xuất bản HUTECH>Bộ sưu tập Giáo trình>Năm xuất bản từ 2000 đến 2024>

su:("Môi trường"~10 OR Environment) ddc:(363* OR 628*) grid:6 ps:hutech py:[2000 TO 2024]

Nếu muốn tìm năm xuất bản từ năm 2000 đến nay (đại diện dấu *)

su:("Môi trường"~10 OR Environment) ddc:(363* OR 628*) py:[2000 TO *]
Regular Expression (Regex)- Biểu thức chính quy

Truy vấn regex cung cấp cho bạn nhiều sức mạnh tra cứu hơn. Chỉ cần đặt các dấu gạch chéo về phía trước (/)

Ví dụ: ti:/p[ea]n/  => tên sách có từ pen hoặc pan hoặc pean đều xuất hiện

link:/w{3}..*.com/link:/.*doabooks.*/py:/200[5-9]/

Kết quả các liên kết www.*.com hoặc có chứa từ khóa doabooks hoặc năm xuất bản 2005-2009 đều xuất hiện

 


Danh sách các trường tìm kiếm của thư viện HUTECH

TRƯỜNG   BỘ SƯU TẬP
RecordId id:   Tham khảo 1
Title ti:   Đồ án TN ĐH-CĐ 2
Author au:, aus:   Khoa học ứng dụng 3
RecordGroupID grid:   Tài liệu truy cập mở 4
PublishPlace pp:   Nghiên cứu khoa học 5
Publisher ps:   Sách giáo trình 6
PublishYear py:   Báo-Tạp chí 7
ISBN nb:   Metadata 8
ISNN ns:   Sách tra cứu 9
Dewey ddc:   Luận văn Thạc sĩ 10
Subject su:   Luận án Tiến sĩ 11
Ngôn ngữ la:   Đồ án môn học 12
Ngày nhập yr:   Lịch sử, Địa lý 13
Sách tặng gi:   Tâm lý, Logic 14
Liên kết link:   Xã hội, kinh tế, luật 15
Ngành học mj:   Ngôn ngữ 16
File (pdf, chm…) filetype:   Khoa học tự nhiên 17
      Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa 18
      Văn học 19
      Công nghệ thông tin 20
      Media 21

 

Kết hợp ký hiệu phân loại để xác định phạm vi tài liệu

Thư viện tổ chức kho tài nguyên theo cấu trúc phân cấp các lĩnh vực khoa học của khung phân loại Dewey. Các lĩnh vực được đánh ký hiệu số từ 0 đến 9 để phân chia cho mỗi lĩnh vực tổng quát.

Ví dụ:

Từ khóa “Study English” kết hợp lĩnh vực Ngôn ngữ Anh (42*)

Study English” ddc:42*

 

Chỉnh sửa lần cuối : 5/15/2024 8:38:06 AM

Xem thêm

Các chuyên đề khác