Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Thanh toán quốc tế
Tác giả: Trần Hoàng Ngân
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.45
 
Ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí Minh : Nhìn lại 1 chặng đường phát triển
Tác giả: Phạm Văn Năng, Trần Hoàng Ngân, Trương Quang Thông
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.12
 
Quản trị rủi ro trong ngân hàng = Risk management in banking
Tác giả: Joel Bessis, Đinh Thế Hiển, Nguyễn Thanh Huyền, Trần Hoàng Ngân
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.10681
 
Thanh toán quốc tế
Tác giả: Hoàng Thị Minh Ngọc, Nguyễn Minh Kiều, Phan Chung Thủy, Trần Hoàng Ngân, Võ Thị Tuyết Anh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.45
 
Thanh toán quốc tế
Tác giả: Hoàng Thị Minh Ngọc, Nguyễn Minh Kiều, Phan Chung Thủy, Trần Hoàng Ngân, Võ Thị Tuyết Anh
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.45
 
Thanh toán quốc tế
Tác giả: Hoàng Thị Minh Ngọc, Nguyễn Minh Kiều, Phan Chung Thủy, Trần Hoàng Ngân, Võ Thị Tuyết Anh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.45
 
Thanh toán quốc tế
Tác giả: Hoàng Thị Minh Ngọc, Nguyễn Minh Kiều, Phan Chung Thủy, Trần Hoàng Ngân, Võ Thị Tuyết Anh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.45
 
Thanh toán quốc tế
Tác giả: Hoàng Thị Minh Ngọc, Nguyễn Minh Kiều, Phan Chung Thủy, Trần Hoàng Ngân, Võ Thị Tuyết Anh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.45
 
Giáo trình thanh toán quốc tế
Tác giả: Trần Hoàng Ngân, Hoàng Thị Minh Ngọc, Nguyễn Minh Kiều, Phan Chung Thủy, Trầm Thị Xuân Hương, Võ Thị tuyết Anh
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.45
 
1

Truy cập nhanh danh mục