Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1 kết quả
Biomedical Photonics Handbook
Tác giả: Vo-Dinh Tuan
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
1

Truy cập nhanh danh mục