Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Tin học và Điều khiển học (3Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 1-28
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện Khoa học và Công nghệ VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
Tin học và Điều khiển học (3Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 1
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện Khoa học và Công nghệ VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
Tin học và Điều khiển học (3Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 3
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện Khoa học và Công nghệ VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
Tin học và Điều khiển học (3Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 3-28
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện Khoa học và Công nghệ VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
Tin học và Điều khiển học (3Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 2-28
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện Khoa học và Công nghệ VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
Tin học và Điều khiển học (3Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 1+2+3+4-2004
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện Khoa học và Công nghệ VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
Tin học và Điều khiển học (3Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 1+2+3+4-2006
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện Khoa học và Công nghệ VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
Tin học và Điều khiển học (3Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 1+2+3+4-2008
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện Khoa học và Công nghệ VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
Tin học và Điều khiển học (3Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 1+2+3+4-2009
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện Khoa học và Công nghệ VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
Tin học và Điều khiển học (3Tháng 1 kỳ) = Journal of computer science and cybernetics. 1+2+3+4-2010
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện Khoa học và Công nghệ VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục