Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Core concepts in cultural anthropology
Tác giả: Robert H Lavenda, Emily A Schultz
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306
 
Mirror for Humanity : A Concise Introduction to Cultural Anthropology
Tác giả: Conrad Phillip Kottak
Xuất bản: London: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306
 
Core concepts in cultural anthropology
Tác giả: Robert H Lavenda, Emily A Schultz
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306
 
Mirror for humanity : a concise introduction to cultural anthropology
Tác giả: Conrad Phillip Kottak
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306
 
Cultural Anthropology with Living Anthropology Student CD (12th Edition)
Tác giả: Conrad Kottak
Xuất bản: : McgrawHill HumanitiesSocial SciencesLanguages, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306
 
Applying cultural anthropology : an introductory reader
Tác giả: Aaron PodolefskyPeter J Brown, Scott M Lacy, Aaron Podolefsky
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306
 
Modernity and Postmodern Culture
Tác giả: Jim McGuigan
Xuất bản: Maidenhead Blacklick: Open University Press Imprint McGrawHill Education McGrawHill Companies The Distributor, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306
 
1

Truy cập nhanh danh mục