Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Biology for dummies
Tác giả: René Fester Kratz, Donna Rae Siegfried
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Current protocols in bioinformatics
Tác giả: Andreas D Baxevanis
Xuất bản: New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Biology : a self-teaching guide
Tác giả: Steven D Garber
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Biology for dummies
Tác giả: Kratz René Fester, Donna Rae Siegfried
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Biology essentials for dummies
Tác giả: René Fester Kratz, Medhane Cumbay, Traci Cumbay, Donna Rae Siegfried
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Biology essentials for dummies
Tác giả: Kratz René Fester, Medhane Cumbay, Traci Cumbay, Donna Rae Siegfried
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Biology workbook for dummies
Tác giả: René Fester Kratz
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
'In silico' simulation of biological processes
Tác giả: Gregory Bock, Jamie Goode
Xuất bản: New York: John Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Biology for Dummies, Portable Edition
Tác giả: Donna Rae Siegfried
Xuất bản: San francisco: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
1

Truy cập nhanh danh mục