Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Fitness illustrated
Tác giả: Brian J Sharkey
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Developing endurance
Tác giả: Ben Reuter
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
Fitness professional's handbook
Tác giả: Edward T Howley, Dixie L Thompson
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
The max muscle plan
Tác giả: Brad Schoenfeld
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
Bodyweight strength training anatomy
Tác giả: Bret Contreras
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
Fitness weight training
Tác giả: Thomas R Baechle, Roger W Earle
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Pilates anatomy
Tác giả: Rael Isacowitz, Karen S Clippinger
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Stronger arms & upper body
Tác giả: Joe Wuebben, James Stoppani
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Power eating
Tác giả: Susan M Kleiner, Maggie Greenwood-Robinson
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Jim Stoppani's encyclopedia of muscle & strength
Tác giả: James Stoppani
Xuất bản: Champaign: Human Kinetics, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục