Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 122 kết quả
Developing endurance
Tác giả: Ben Reuter
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
Chinese healing exercises : a personalized practice for health & longevity
Tác giả: Steven Cardoza
Xuất bản: Woodbury Minnesota: LLewellyn Publications, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
The genius of flexibility : the smart way to stretch and strengthen your body
Tác giả: Bob Cooley
Xuất bản: New York: Simon Schuster, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
Thrive Fitness [electronic resource]
Tác giả: Brendan Brazier
Xuất bản: New York: Perseus Books Group, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
Big fat lies [electronic resource] : the truth about your weight and your health
Tác giả: Glenn A Gaesser
Xuất bản: Carlsbad Calif: Gurze Books, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
Fitness professional's handbook
Tác giả: Edward T Howley, Dixie L Thompson
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
The max muscle plan
Tác giả: Brad Schoenfeld
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
Bodyweight strength training anatomy
Tác giả: Bret Contreras
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
Food for fitness : how to eat for maximum performance
Tác giả: Anita Bean
Xuất bản: London: Bloomsbury, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
Body sculpting bible for men [electronic resource] : featuring the 14-day body sculpting workout
Tác giả: James C Villepigue, Hugo A Rivera
Xuất bản: Hobart NY: Hatherleigh Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 

Truy cập nhanh danh mục