Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
Công nghệ xử lý nước thải đô thị
Tác giả: Lamouche André, Tạ Thành Liêm
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Giáo trình Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  628.3
 
Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
Xử lý nước thải chi phí thấp
Tác giả: Hans Brix, Wang Chengduan, Lều Thọ Bách, Dimitri Xanthoulis
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
Giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Xử lý nước thải : giáo trình dùng cho chuyên ngành cấp và thoát nước
Tác giả: Hoàng Huệ,
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Xử lý nước thải công nghiệp
Tác giả: Trịnh Xuân Lai, Nguyễn Trọng Dương
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp theo công nghệ O/A : Tính toán thiết kế
Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
Xử lý nước thải
Tác giả: Hoàng Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục