Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 1288 kết quả
Anatomy of a robot [electronic resource]
Tác giả: Charles M Bergren
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Concise encyclopedia of robotics
Tác giả: Stan Gibilisco
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Build a remote-controlled robot [electronic resource]
Tác giả: David R Shircliff
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Robot mechanisms and mechanical devices illustrated [electronic resource]
Tác giả: Paul E Sandin
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Amphibionics [electronic resource] : build your own biologically inspired robot
Tác giả: Karl P Williams
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Synthesis simulation and control of parallel robot with three degrees of freedom : 05.13.01 systems analysis, informati...
Tác giả: Vo Dinh Tung
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: , 2011
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  629.892
 
Lý thuyết điều khiển hiện đại
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
PIC BASIC projects : 30 projects using PIC BASIC and PIC BASIC PRO [electronic resource]
Tác giả: Dogan Ibrahim
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Elsevier, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Instrument engineers' handbook
Tác giả: Lipták Béla G
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
PICAXE microcontroller projects for the evil genius elektronisk ressurs
Tác giả: Ron Hackett
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 

Truy cập nhanh danh mục