Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-18 trong số 18 kết quả
The robot builder's bonanza [electronic resource]
Tác giả: Gordon McComb, Michael Predko
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Robotics demystified [electronic resource]
Tác giả: Edwin Wise
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Concise encyclopedia of robotics [electronic resource]
Tác giả: Stan Gibilisco
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
PDA robotics : using your personal digital assistant to control your robot
Tác giả: Douglas H Williams
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Anatomy of a robot
Tác giả: Charles M Bergren
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Robot mechanisms and mechanical devices illustrated
Tác giả: Paul E Sandin
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Robotics demystified
Tác giả: Edwin Wise
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
30 Arduino projects for the evil genius
Tác giả: Simon Monk
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 

Truy cập nhanh danh mục