Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Strategic management : Text and cases
Tác giả: Gregory G Dess, Alan B Eisner, G T Lumpkin
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Crafting and executing strategy : The quest for competitive advantage : concepts and cases
Tác giả: Arthur A Thompson, John Gamble, A J Strickland
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Crafting and executing strategy : The quest for competitive advantage : concepts and cases
Tác giả: Arthur A Thompson, John Gamble, A J Strickland
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Management strategy : Achieving sustained competitive advantage
Tác giả: Alfred Allen Marcus
Xuất bản: New York: McGrawHillIrwin, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Crafting and executing strategy : the quest for competitive advantage ; concepts and cases
Tác giả: Arthur A Thompson, John E Gamble, Alonzo J Strickland
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Strategic management : formulation, implementation, and control
Tác giả: John A Pearce, Richard B Robinson
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Crafting and executing strategy : the quest for competitive advantage : concepts and cases
Tác giả: Arthur A Thompson, John Gamble, A J Strickland
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
1

Truy cập nhanh danh mục