Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 63 kết quả
Knowing art : essays in aesthetics and epistemology
Tác giả:
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111.85
 
Aesthetics and Philosophy of Art elektronisk ressurs
Tác giả: Guttor Fli̜stad
Xuất bản: The Netherlands: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111.85
 
Mĩ học đại cương
Tác giả: Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  111.85
 
An introduction to the philosophy of art
Tác giả: Richard Thomas Eldridge
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111.85
 
The sublime
Tác giả: Philip Shaw
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111.85
 
Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and Germany Aesthetics
Tác giả: Karl Axelsson, Karl Axelsson, Camilla Flodin, Camilla Flodin, Mattias Pirholt, Mattias Pirholt
Xuất bản: New York: Taylor Francis, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  111.85
 
Taking Offense : Religion, Art, and Visual Culture in Plural Configurations
Tác giả: Christiane Kruse, Anne-Marie Korte, Anne-Marie Korte, Christiane Kruse, Birgit Meyer, Birgit Meyer
Xuất bản: : Brill Fink, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  111.85
 
On the Anarchy of Poetry and Philosophy : A Guide for the Unruly
Tác giả: Gerald L Bruns
Xuất bản: New York: Fordham University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  111.85
 
Ästhetik der Objektivität : Genese und Funktion eines wissenschaftlichen und künstlerischen Stils im 19. Jahrhundert
Tác giả: Anja Zimmermann
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  111.85
 
Arts in Context - Kunst, Forschung, Gesellschaft
Tác giả: Thomas Gartmann, Thomas Gartmann, Christian Pauli, Christian Pauli
Xuất bản: : transcript Verlag, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  111.85
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục