Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 92 kết quả
The handbook of homogeneous hydrogenation
Tác giả: Cornelis J Elsevier, Johannes G de Vries
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  547.23
 
Strategies and Tactics in Organic Synthesis, 4 [electronic resource]
Tác giả: M Harmata
Xuất bản: Burlington: Elsevier, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
Modern gold catalyzed synthesis
Tác giả: A Stephen Hashmi, F Dean Toste
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.215
 
Principles of Polymerization
Tác giả: George Odian
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.28
 
Principles and applications of asymmetric synthesis / elektronisk ressurs
Tác giả: Guo-Qiang Lin, Albert SC Chan, Yue-Ming Li
Xuất bản: New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
Side reactions in organic synthesis : a guide to successful synthesis design
Tác giả: Florenci Zaragoza Drowald
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
Asymmetric synthesis with chemical and biological methods
Tác giả: Dieter Enders, Karl-Erich Jaeger
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
The investigation of organic reactions and their mechanisms
Tác giả: Howard Maskill
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
Organic synthesis : state of the art 2003-2005
Tác giả: D F Taber
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  547.2
 
Ogranic reacttions. Volume 60
Tác giả: Lary E Overman
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  547.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục