Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 80 kết quả
Principles and applications of emulsion polymerization
Tác giả: Chorng-Shyan Chern
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
Polymer processing instabilities : control and understanding
Tác giả: Savvas Georgios Hatzikiriakos, Kalman B Migler
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
Wörterbuch Polymerwissenschaften : Kunststoffe, Harze, Gummi = Polymer science dictionary : plastics, resins, rubber, g...
Tác giả: Theodor C H Cole
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.903
 
Polymer reaction engineering [electronic resource]
Tác giả: José Asua
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.9
 
Practical guide to polyimides [electronic resource] : processable aromatic polyimides based on non-traditional raw mater...
Tác giả: Marc J M Abadie
Xuất bản: Shawbury UK: Smithers Rapra Technology Limited, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.9
 
Polymer processing with supercritical fluids [electronic resource]
Tác giả: Vannessa Goodship, E O Ogur
Xuất bản: Shawbury Eng: Rapra, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.9
 
Polymeric materials in organic synthesis and catalysis
Tác giả: Michael R Buchmeiser
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.9
 
Molecular imprinting
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
Long-Term Durability of Polymeric Matrix Composites elektronisk ressurs
Tác giả: Kishore V Pochiraju, Gregory A Schoeppner, Gyaneshwar P Tandon
Xuất bản: Boston MA: Springer US, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.9
 
Advances in polymer latex technology
Tác giả: Vikas Mittal
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục