Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 179 kết quả
Cambridge practice tests for IELTS 1
Tác giả: Vanessa Jakeman, Cla McDowell
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
Cambridge IELTS 3 : examination papers from the University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0287
 
Professional English in Use Law
Tác giả: Gillian D Brown, Sally Rice
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2402434
 
Discourse analysis
Tác giả: Gillia Brown, George Yule
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1983
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401
 
Discourse analysis for language teachers
Tác giả: Michael McCarthy
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401
 
Assessing listening
Tác giả: Gary Buck
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
A course in language teaching : trainee book
Tác giả: Penny Ur
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
The TKT course : teaching knowledge test
Tác giả: Mary Spratt, Alan Pulverness, Melanie Williams
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2407
 
Business Vocabulary in Use Elementary
Tác giả: Bill Mascull
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2402465
 
The Cambridge companion to Chomsky
Tác giả: James A McGilvray
Xuất bản: Cambridge UK: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 

Truy cập nhanh danh mục