Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 104 kết quả
Photoshop lightroom 2 adventure [electronic resource] : mastering Adobe's next-generation tool for digital photographers
Tác giả: Mikkel Aaland
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  775
 
Programming the cell processor : for games, graphics, and computation
Tác giả: Matthew Scarpino
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  794.81526
 
Apple Pro Training Series Logic Pro 7 and Logic Express 7
Tác giả: Sitter Martin
Xuất bản: Berkeley: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778
 
50 fast Final Cut Express techniques
Tác giả: Tim Meehan
Xuất bản: Hoboken: Wiley Pub, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778.596
 
50 fast Final Cut Pro 3 techniques
Tác giả: Meehan Tim
Xuất bản: NY: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778.593
 
Rules of play : game design fundamentals
Tác giả: Salen Katie, Zimmerman Eric
Xuất bản: Cambridge: MIT, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  794.8
 
Game development and production
Tác giả: Bethke Erik
Xuất bản: Plano: Wordware Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  794.81526
 
Jerry Hofmann on Final Cut Pro 4
Tác giả: Jerry Hofmann
Xuất bản: Indianapolis: New Riders, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778.59
 
Introduction to 3D game programming with DirectX 9.0
Tác giả: Frank D Luna
Xuất bản: Plano Tex: Wordware Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  794.825268
 
Macromedia Flash MX 2004 Game Programming
Tác giả: Craig S Murray
Xuất bản: : Premier, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  794.816786
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục