Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Investigating the Research Approaches for Examining Technology Adoption Issues
Tác giả: Jyoti Choudrie, Yogesh Kumar Dwivedi
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc:  001
 
Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc ...
Tác giả:
Xuất bản: : , 2013
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc l...
Tác giả:
Xuất bản: : , 2012
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc: 
 
Luật Ngân sách nhà nước : Luật số 83/2015
Tác giả:
Xuất bản: : , 2015
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc:  343.034
 
Thông tư 70/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán
Tác giả:
Xuất bản: : , 2015
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Tác giả:
Xuất bản: : , 2017
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 v/v Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp
Tác giả:
Xuất bản: : , 2014
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc: 
 
The Complexity of Differential Privacy
Tác giả: Salil Vadhan
Xuất bản: Cambridge: Harvard University, 2017
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Differential Privacy: A Primer for a Non-technical Audience
Tác giả: Micah Altman, Aaron Bembenek, Mark Bun, Marco Gaboardi, Alexandra Wood
Xuất bản: : , 2018
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc: 
 
A structured product development perspective for service operations
Tác giả: Gabriel Bitran, Luis Pedrosa
Xuất bản: : Elsevier Science, 1998
Bộ sưu tập: Metadata
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục