Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Wireless networking [electronic resource]
Tác giả: Anurag Kumar, Joy Kuri, D Manjunath
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan KaufmannElsevier, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Wireless networking complete
Tác giả: Bruce S Davie, Adrian Farrel, Vijay K Garg, Leonidas Guibas, Prashant Krishnamurthy, Anurag Kumar, Joy Kuri, Qing Li, D Manjunath, Lionel M Ni, Larry L Peterson, Yi Qian, Keiichi Shima, Jinmei Tatuya, David Tipper, Feng Zhao, Pei Zheng
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan KaufmannElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Electronic design automation : synthesis, verification, and test
Tác giả: Yao-Wen Chang, Kwang-Ting Cheng, Laung-Terng Wang
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan KaufmannElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
In silico : 3D animation and simulation of cell biology with Maya and MEL
Tác giả: Jason Sharpe, Charles J Lumsden, Nicholas Woolridge
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan KaufmannElsevier, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.60113
 
Relational database design and implementation elektronisk ressurs : clearly explained
Tác giả: Jan L HarringtonJan L Harrington
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan KaufmannElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Network security : know it all
Tác giả: James B D Joshi
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan KaufmannElsevier, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục