Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Learning Python
Tác giả: Mark Lutz
Xuất bản: Beijing: OReilly Media, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Web Security Testing Cookbook : Systematic Techniques to Find Problems Fast
Tác giả: Paco Hope, Ben Walther
Xuất bản: Beijing: OReilly Media, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Photoshop CS6 : the missing manual
Tác giả: Lesa Snider
Xuất bản: Beijing: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Applied Text Analysis with Python : Enabling Language-Aware Data Products with Machine Learning
Tác giả: Benjamin Bengfort, Rebecca Bilbro, Tony Ojeda
Xuất bản: Beijing: OReilly Media, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Active Directory
Tác giả: Brian Desmond, Joe Richards
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly Media, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.71376
 
Learning ASP.NET 2.0 with Ajax
Tác giả: Jesse Liberty, Dan Hurwitz, Brian MacDonald
Xuất bản: Beijing Cambridge: OReilly Media, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Doing data science
Tác giả: Rachel Schutt, Cathy O'Neil
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly Media, 2013
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Designing social interfaces
Tác giả: Christian Crumlish, Erin Malone
Xuất bản: Beijing Cambridge: OReilly Media, c2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
The little book on CoffeeScript [electronic resource]
Tác giả: Alex MacCaw, Jeremy Ashkenas
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Programming Entity Framework : Code First
Tác giả: Julia Lerman, Rowan Miller
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục