Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1 kết quả
The mathematica book
Tác giả: Stephen Wolfram
Xuất bản: Champaign IL: Wolfram Media, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
1

Truy cập nhanh danh mục