Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 476 kết quả
Handbook of set theory
Tác giả: M Foreman, Akihiro Kanamori
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  511.322
 
Economic modeling of water : the Australian CGE experience [electronic resource]
Tác giả: Glyn Wittwer
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.61
 
National security and human health implications of climate change [electronic resource]
Tác giả: H J S Fernando, Klaić, J McCulley
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Applications of cell immobilisation biotechnology
Tác giả: Vikt Nedović, Ronn Willaert
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Food biotechnology in ethical perspective
Tác giả: Paul B Thompson
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
Physiology and molecular biology of stress tolerance in plants
Tác giả: K Janardhan Reddy, K V Madhava Rao, A S Raghavendra
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580
 
Encyclopedia of geobiology
Tác giả: J Reitner, Volker Thiel
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551
 
Encyclopedia of agrophysics
Tác giả: Jan Gliński, Józef Horabik, Jerzy Lipiec
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630.23
 
Nutraceuticals and cancer
Tác giả: Fazlul H Sarkar
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9940654
 
Modeling fragile X syndrome
Tác giả: Robert B Denman
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.928
 

Truy cập nhanh danh mục