Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Web systems design and online consumer behavior
Tác giả: Gao Yuan
Xuất bản: kd: Idea Group Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  381.142
 
A short course in international contracts
Tác giả: Shippey Karla C
Xuất bản: kd: World Trade Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.730878
 
Hiring independent contractors
Tác giả: Stephen Fishman
Xuất bản: kd: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346.73024
 
The public domain
Tác giả: Stephen Fishman
Xuất bản: kd: Nolo, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346.730482
 
Mediate, don't litigate
Tác giả: Peter Lovenheim
Xuất bản: kd: Nolo, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  347.739
 
Nolo's patents for beginners
Tác giả: David Pressman, Richard Stim
Xuất bản: kd: Nolo, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346.730486
 
E-business, e-government small and medium-size enterprises
Tác giả: Corbitt Brian J
Xuất bản: kd: Idea Group Pub, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  338.064
 
Legal Research
Tác giả: Susan Levinkind, Stephen Elias, Richard Stim
Xuất bản: kd: Nolocom, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  340.072073
 
Legal guide for starting running a small business
Tác giả: Fred Steingold
Xuất bản: kd: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.730652
 
Phishing Exposed
Tác giả: Lance James
Xuất bản: kd: Syngress, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.168
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục