Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2618 kết quả
Field experiments in economics [electronic resource]
Tác giả: Jeffrey P Carpenter, Glenn W Harrison, John A List
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier JAI, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0724
 
The economics of gender and mental illness
Tác giả: Dave E Marcotte, Virginia Louis Wilcox-Gök
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  331.594
 
Fabricating printed circuit boards [electronic resource]
Tác giả: Jon Varteresian
Xuất bản: Amsterdam: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381531
 
Designing mobile service systems
Tác giả: Els van de Kar, Alexander Verbraeck
Xuất bản: Amsterdam: IOS Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
SQL : practical guide for developers
Tác giả: Michael J Donahoo, Gregory D Speegle
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Why are artists poor? : the exceptional economy of the arts
Tác giả: Hans Abbing
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.63
 
Reservoir sedimentation
Tác giả: G W Annandale
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.132
 
Stream ciphers and number theory
Tác giả: Thomas W Cusick, C Ding, Ari Renvall
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.7
 
Inverse problems in engineering mechanics
Tác giả: George S Dulikravich, M Tanaka
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Beer in health and disease prevention
Tác giả: Victor R Preedy
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.23
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục