Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Rubber basics [electronic resource]
Tác giả: Richard B Simpson
Xuất bản: Shawbury UK: Rapra Technology Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  678
 
Polyolefin foams [electronic resource]
Tác giả: N J Mills
Xuất bản: Shawbury UK: Rapra Technology Ltd, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.4234
 
Styrenic copolymers [electronic resource]
Tác giả: Andreas Chrisochoou, Daniel Dufour
Xuất bản: Shawbury UK: Rapra Technology Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.4233
 
Silicone elastomers [electronic resource]
Tác giả: Peter Jerschow
Xuất bản: Shawbury UK: Rapra Technology Ltd, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.4227
 
Plastics waste [electronic resource] : feedstock recycling, chemical recycling and incineration
Tác giả: A Tukker
Xuất bản: Shawbury UK: Rapra Technology Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.4192
 
Toxicology of solvents [electronic resource]
Tác giả: Nicola Bates, Maeve McParland
Xuất bản: Shawbury UK: Rapra Technology Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.902
 
Plastics, rubber and health [elektronisk ressurs]
Tác giả: Güneri Akovali
Xuất bản: Shawbury UK: Smithers Rapra Technology Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.902
 
Practical guide to polyimides [electronic resource] : processable aromatic polyimides based on non-traditional raw mater...
Tác giả: Marc J M Abadie
Xuất bản: Shawbury UK: Smithers Rapra Technology Limited, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.9
 
Practical guide to polypropylene [electronic resource]
Tác giả: Devesh Tripathi
Xuất bản: Shawbury UK: Rapra Technology Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.4234
 
Polymers in electronics [electronic resource] : market report
Tác giả: Keith Cousins
Xuất bản: Shawbury UK: Rapra, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục