Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 318 kết quả
Security operations guide for Microsoft Windows 2000 Server [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Sl: Microsoft Corporation, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Mobile design pattern gallery [electronic resource]
Tác giả: Theresa Neil
Xuất bản: Sl: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43776
 
VBA and macros : Microsoft Excel 2010 [electronic resource]
Tác giả: Bill Jelen, Tracy Syrstad
Xuất bản: Sl: Que Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Android programming tutorials
Tác giả: Mark L Murphy
Xuất bản: Sl: Commonsware, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.282
 
Sencha MVC architecture [electronic resource]
Tác giả: Ajit Kumar
Xuất bản: Sl: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Programming in Go [electronic resource] : creating applications for the 21st century
Tác giả: Mark Summerfield
Xuất bản: Sl: AddisonWesley Professional, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
C++ primer plus [electronic resource]
Tác giả: Stephen Prata
Xuất bản: Sl: AddisionWesley Professional, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Programming F# 3.0 [electronic resource]
Tác giả: Chris Smith
Xuất bản: Sl: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1595
 
The Adobe Photoshop CS6 book for digital photographers [electronic resource]
Tác giả: Scott Kelby
Xuất bản: Sl: New Riders, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Step by step Windows 8 [electronic resource]
Tác giả: Ciprian Adrian Rusen, Joli Ballew
Xuất bản: Sl: Microsoft Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục