Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 510 kết quả
Smashing Photoshop CS5 : 100 Professional Techniques
Tác giả: Sue Jenkins
Xuất bản: United Kingdom: John Wiley And Sons, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Secret weapons : technology, science & the race to win World War II
Tác giả: Brian Ford
Xuất bản: The United Kingdom: Osprey Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.809044
 
Success in book-keeping and accounts
Tác giả: David Cox
Xuất bản: United Kingdom: Hodder Education, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.2
 
QlikView 11 for Developers [electronic resource]
Tác giả: Miguel Garca̕, Barr Harmsen
Xuất bản: The United Kingdom: Packt Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.758
 
Getting the builders in [ressource électronique] : how to manage homebuilding and renovation projects
Tác giả: Leonard Joh Sales
Xuất bản: United Kingdom: How To Books Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.837
 
How to Succeed at Interviews [ressource électroniqu
Tác giả: Ro Yeung
Xuất bản: United Kingdom: How To Content Ltd, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.144
 
The A to Z of Home Security [ressource électronique] : How to Keep Your Home and Family Safe from Cri
Tác giả: De Conway
Xuất bản: United Kingdom: How To Books Ltd, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  643.16
 
Stretching excercises encyclopedia elektronisk ressurs
Tác giả: Oscar Moran, Isabel Arechabala
Xuất bản: United Kingdom: Meyer Meyer Sport, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
London
Tác giả: Heather Reyes
Xuất bản: United Kingdom: Oxygen Books, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.210486
 
How to Write a Thesis
Tác giả: Rowena Murray,
Xuất bản: United Kingdom: Open University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục