Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 97 kết quả
The Berkeley DB book
Tác giả: Himanshu Yadava
Xuất bản: Berkeley CA New York NY: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
jQuery recipes
Tác giả: B M Harwani
Xuất bản: New York New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Expert Oracle practices [electronic resource] : Oracle database administration from the Oak Table
Tác giả: Melanie Caffrey
Xuất bản: New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Beginning Java and Flex [electronic resource] : migrating Java, Spring, Hibernate, and Maven developers to Adobe Flex
Tác giả: Filippo Di Pisa
Xuất bản: New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Pro Android games [electronic resource]
Tác giả: Vladimir Silva
Xuất bản: New York: Apress distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
iPhone advanced projects
Tác giả: Joachim Bondo
Xuất bản: New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
Pro ASP.NET extensibility [electronic resource]
Tác giả: Jörg Krause
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the Book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Foundations of WPF : an introduction to Windows Presentation Foundation
Tác giả: Laurence Moroney
Xuất bản: Berkeley Calif New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
Accelerated Silverlight 3
Tác giả: Ashish Ghoda, Jeff Scanlon
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Pro SQL server 2008 XML
Tác giả: Michael Coles
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục