Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 98 kết quả
Advanced BlackBerry development [electronic resource]
Tác giả: Chris King
Xuất bản: New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
Pro Android 2 [electronic resource]
Tác giả: Sayed Y Hashimi, Satya Komatineni, Dave MacLean
Xuất bản: New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Pro PHP Security
Tác giả: Chris Snyder, Michael G Southwell
Xuất bản: New York: Apress Distributed to the Book trade worldwide by SpringerVerlag, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Beginning Python : from novice to professional
Tác giả: Magnus Lie Hetland
Xuất bản: New York NY New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Expert SQL server 2008 development [electronic resource]
Tác giả: Alastair Aitchison, Adam Machanic
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Beginning CSS web development : from novice to professional
Tác giả: Simon Collison
Xuất bản: Berkeley Calif New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Visual C# 2010 recipes : a problem-solution approach [electronic resource]
Tác giả: Allen Jones, Mark Collins, Adam Freeman
Xuất bản: Berkeley Calif New York: Apress Distributed to the Book trade worldwide by SpringerVerlag, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Pro Linux system administration [electronic resource]
Tác giả: James Turnbull, Peter Lieverdink, Dennis Matotek
Xuất bản: Berkeley Calif New York: Apress Distributed to the Book trade worldwide by SpringerVerlag, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Beginning WF : Windows Workflow in .NET 4.0
Tác giả: Mark J Collins
Xuất bản: Berkeley Calif New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Ubuntu on a dime [electronic resource] : the path to low-cost computing
Tác giả: James Floyd Kelly
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục