Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Transportation security
Tác giả: Clifford R Bragdon
Xuất bản: Burlington MA Singapore: ButterworthHeinemannElsevier, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.12
 
Ship stability for masters and mates, sixth edition - consolidated 2006 [electronic resource]
Tác giả: D R Derrett, C B Barrass
Xuất bản: Oxford Burlington Mass: ButterworthHeinemannElsevier, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8
 
Introduction to continuum mechanics
Tác giả: W Michael Lai, Erhard Krempl, David Rubin
Xuất bản: Amsterdam Boston: ButterworthHeinemannElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Digital video surveillance and security
Tác giả: Tony C Caputo
Xuất bản: Burlington MA: ButterworthHeinemannElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Presentations with Powerpoint
Tác giả: Moira Stephen
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemannElsevier, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.58
 
Instrumentation reference book
Tác giả: Walt Boyes
Xuất bản: Amsterdam Boston: ButterworthHeinemannElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Clinical ocular pharmacology
Tác giả: Jimmy D Bartlett, Siret D Jaanus
Xuất bản: St Louis Mo: ButterworthHeinemannElsevier, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.7061
 
Consumer behaviour in sport and events [electronic resource] : marketing action
Tác giả: Daniel C Funk
Xuất bản: Amsterdam Boston: ButterworthHeinemannElsevier, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.0698
 
Instrumentation reference book
Tác giả: Walt Boyes
Xuất bản: Amsterdam Boston: ButterworthHeinemannElsevier, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.7
 
Securing intellectual property [electronic resource] : protecting trade secrets and other information assets
Tác giả:
Xuất bản: Burlington MA: ButterworthHeinemannElsevier SyngressElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.73048
 
1

Truy cập nhanh danh mục