Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Introduction to Japanese horror film
Tác giả: Colette Balmain
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436164
 
Introduction to Japanese horror film [electronic resource]
Tác giả: Colette Balmain
Xuất bản: Edinburgh UK: Edinburgh University Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
Research methods in theatre and performance
Tác giả: Baz Kershaw, Helen Nicholson
Xuất bản: United Kingdom: Edinburgh University Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792
 
Contemporary Japanese cinema since Hana-bi
Tác giả: Adam Bingham
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.430952
 
Bollywood and postmodernism : popular Indian cinema in the 21st Century
Tác giả: Neelam Sidhar Wright
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43/0954
 
David Wilkie : the people's painter
Tác giả: Nicholas Tromans
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  759.2911
 
Poetry in painting : writings on contemporary arts and aesthetics
Tác giả: Hélène Cixous, M Segarra, Masó
Xuất bản: : Edinburgh University Press Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.05
 
Nordic genre film : small nation film cultures in the global marketplace
Tác giả: Kääpä, Gustafsson
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4360948
 
American independent cinema : rites of passage and the crisis image
Tác giả: Anna Backman Rogers
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.430973
 
Bollywood in the age of new media : the geo-televisual aesthetic
Tác giả: Anustup Basu
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.430954
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục