Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
The American counterculture
Tác giả: Christopher Gair
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.1
 
Adam Smith, radical and egalitarian : an interpretation for the twenty-first century [electronic resource]
Tác giả: Iain McLean
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.153092
 
A military history of Scotland
Tác giả: Jeremy A Crang, Edward M Spiers, Matthew Strickland
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.009411
 
Research Methods for Law
Tác giả: Michael McConville
Xuất bản: Scotland: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  340.072
 
Democracy : problems and perspectives [electronic resource]
Tác giả: Roland Axtmann
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  321.8
 
Deleuze and memorial culture : desire, singular memory and the politics of trauma
Tác giả: Adrian Parr
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302
 
Deleuze and the contemporary world
Tác giả: Ian Buchanan, Adrian Parr
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, c2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  321.8
 
Derrida : negotiating the legacy
Tác giả: Madeleine Fagan
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
From Agamben to Zǐzěk : contemporary critical theorists
Tác giả: Jon Simons
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, c2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.5
 
Agamben and the politics of human rights : statelessness, images, violence
Tác giả: John Lechte, Saul Newman
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, c2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341.48
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục