Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Sound synthesis and sampling
Tác giả: Martin Russ
Xuất bản: Boston: ElsevierFocal Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  786.74
 
Control systems for live entertainment
Tác giả: John Huntington
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.024
 
Directing : film techniques and aesthetics
Tác giả: Michael Rabiger
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Vegas Pro 8 editing workshop
Tác giả: Douglas Spotted Eagle
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
If it's purple, someone's gonna die : the power of color in visual storytelling [electronic resource]
Tác giả: Patti Bellantoni
Xuất bản: Burlington MA Oxford UK: ElsevierFocal Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4301
 
Better available light digital photography : how to make the most of your night and low-light shots
Tác giả: Joe Farace, Barry Staver
Xuất bản: Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
Digital compositing for film and video
Tác giả: Steve Wright
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.5345
 
The manual of photography [electronic resource]
Tác giả: Elizabeth Allen, Sophie Triantaphillidou
Xuất bản: Oxford Burlington MA: ElsevierFocal Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
A practical guide to stage lighting
Tác giả: Steven Shelley
Xuất bản: Amersterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792
 
The Adobe Photoshop layers book
Tác giả: Richard Lynch
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục