Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
The service-oriented media enterprise : SOA, BPM, and web services in professional media systems
Tác giả: John Footen, Joey Faust
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4730223
 
Sound synthesis and sampling
Tác giả: Martin Russ
Xuất bản: Boston: ElsevierFocal Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  786.74
 
Control systems for live entertainment
Tác giả: John Huntington
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.024
 
Directing : film techniques and aesthetics
Tác giả: Michael Rabiger
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Vue 7 : from the ground up
Tác giả: Ami Chopine, Vladimir Chopine
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Rendering with Mental ray & 3Ds Max
Tác giả: Joep van der Steen
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Final Cut Pro workflows : the independent studio handbook
Tác giả: Jason Osder, Robbie Carman
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
Painter X for photographers : creating painterly images step by step
Tác giả: Martin Addison
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Mobile TV : DVB-H, DMB, 3G systems and rich media applications
Tác giả: Amitabh Kumar
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.388
 
Vegas Pro 8 editing workshop
Tác giả: Douglas Spotted Eagle
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục