Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Marketing research : an applied approach
Tác giả: Naresh K Malhotra, David F Birks
Xuất bản: Harlow England New York NY: Financial TimesPrentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Optical fiber communications : principles and practice
Tác giả: John M Senior, M Yousif Jamro
Xuất bản: Harlow England New York: Financial TimesPrentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38275
 
Fundamentals of financial management
Tác giả: James C Van Horne, John Martin Wachowicz
Xuất bản: Harlow England New York: Financial TimesPrentice Hall, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
The definitive business plan : the fast-track to intelligent business planning for executives and entrepreneurs
Tác giả: Richard Stutely
Xuất bản: Harlow England New York: Financial TimesPrentice Hall, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Frank Wood's business accounting 1
Tác giả: Frank Wood, Alan Sangster
Xuất bản: New York: Financial TimesPrentice Hall, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Research methods for business students
Tác giả: M N K Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill
Xuất bản: Harlow England New York: Financial TimesPrentice Hall, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.072
 
Funky business : talent makes capital dance
Tác giả: K Nordström, Jonas Ridderstråle
Xuất bản: London: Financial TimesPrentice Hall, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658
 
1

Truy cập nhanh danh mục