Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 273 kết quả
Dance improvisations : warm-ups, games and choreographic tasks
Tác giả: Justine Reeve
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
Beginning modern dance
Tác giả: Miriam Giguere
Xuất bản: Stanningley Leeds United Kingdom Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
Dance anatomy
Tác giả: Jacqui Greene Haas
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.10275
 
Breathing for peak performance : functional exercises for dance, yoga, and pilates
Tác giả: Eric N Franklin
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.192
 
Dance imagery for technique and performance
Tác giả: Eric N Franklin
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.807
 
Dynamic alignment through imagery
Tác giả: Eric N Franklin
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2012 C-433
 
Choreographing from within : developing the habit of inquiry as an artist
Tác giả: Diana F Green
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.157
 
Dance anatomy
Tác giả: Jacqui Greene Haas
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.044
 
Biomechanical analysis of fundamental human movements
Tác giả: Arthur E Chapman
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WE 103
 
Creatine : the power supplement
Tác giả: Melvin H Williams, J David Branch, Richard B Kreider
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.01575
 

Truy cập nhanh danh mục