Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 230 kết quả
The blood-brain barrier : biology and research protocols
Tác giả: Sukriti Nag
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.824
 
Steroid receptor methods : protocols and assays
Tác giả: Benjamin A Lieberman
Xuất bản: Totowa: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.405
 
Single nucleotide polymorphisms : methods and protocols
Tác giả: Pui-Yan Kwok
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611
 
Microfluidic techniques : reviews and protocols
Tác giả: Shelley D Minteer
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Cytokines and colony stimulating factors : methods and protocols
Tác giả: W Kiess, Diete Körholz
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Pocket guide to musculoskeletal diagnosis
Tác giả: Grant Cooper
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.7
 
Marijuana and cannabinoid research elektronisk ressurs : methods and protocols
Tác giả: Emmanuel S Onaivi
Xuất bản: Totowana NJ: Humana Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.7827
 
Molecular pathology of the prions
Tác giả: Harry F Baker
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
The ELISA guidebook
Tác giả: J R Crowther
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Antibody phage display : methods and protocols
Tác giả: Robert Aitken, Philippa M O'Brien
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục