Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
The ethics of computer games
Tác giả: Miguel Sicart
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  175
 
The new cognitive neurosciences
Tác giả: Michael S Gazzaniga
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153
 
Neurophilosophy : toward a unified science of the mind-brain
Tác giả: Patricia Smith Churchland
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1986
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.1
 
Free will as an open scientific problem [electronic resource]
Tác giả: Mark Balaguer
Xuất bản: Cambridge MA: MIT Press, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  123
 
Brainstorms [electronic resource] : philosophical essays on mind and psychology
Tác giả: Daniel Clement Dennett
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1981
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153
 
Sweet dreams [electronic resource] : philosophical obstacles to a science of consciousness
Tác giả: Daniel Clement Dennett
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153
 
Ethics of the body [electronic resource] : postconventional challenges
Tác giả: Roxanne Mykitiuk, Margrit Shildrick
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
Secrets of nature : astrology and alchemy in early modern Europe
Tác giả: Anthony Grafton, William R Newman
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133
 
The philosophy of science
Tác giả: Richard Boyd, Philip Gasper, J D Trout
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1991
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  121
 
Imagination and its pathologies
Tác giả: James Morley, James Phillips
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục