Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 54 kết quả
The copyright handbook
Tác giả: Stephen Fishman
Xuất bản: kd: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (chm)
ddc:  346.730482
 
The public domain
Tác giả: Stephen Fishman
Xuất bản: kd: Nolo, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346.730482
 
Mediate, don't litigate
Tác giả: Peter Lovenheim
Xuất bản: kd: Nolo, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  347.739
 
Nolo's patents for beginners
Tác giả: David Pressman, Richard Stim
Xuất bản: kd: Nolo, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346.730486
 
Legal guide for starting running a small business
Tác giả: Fred Steingold
Xuất bản: kd: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.730652
 
Nolo's encyclopedia of everyday law
Tác giả: Shae Irving
Xuất bản: kd: Nolo, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  349.73
 
Represent yourself in court
Tác giả: Paul Bergman
Xuất bản: kd: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  347.73504
 
Inventor's guide to law, business taxes
Tác giả: Stephen Fishman
Xuất bản: kd: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.7365
 
Nolo's simple will book
Tác giả: Denis Clifford
Xuất bản: kd: Nolo, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.73054
 
Patent It Yourself (7th ed)
Tác giả: David Pressman, Stephen Elias
Xuất bản: kd: Nolo, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.730486
 

Truy cập nhanh danh mục