Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 92 kết quả
Arduino cookbook
Tác giả: Michael Margolis
Xuất bản: Sebastopol Calf: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Google advertising tools
Tác giả: Harold Davis, David Iwanow
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.14
 
Using Drupal [electronic resource]
Tác giả: Angela Byron, Addison Berry
Xuất bản: Cambridge Mass: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  6.76
 
Getting started with Fluidinfo
Tác giả: Nicholas J Radcliffe, Nicholas H Tollervey
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
iPhone : the missing manual
Tác giả: David Pogue
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Make an Arduino-controlled robot
Tác giả: Michael Margolis
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
QuickBooks 2012 [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Bonnie Biafore
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Building the perfect PC elektronisk ressurs
Tác giả: Robert Bruce Thompson, Barbara Fritchman Thompson
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3916
 
Building wireless sensor networks
Tác giả: Robert Faludi
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
XML and InDesign
Tác giả: Dorothy J Hoskins
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  686.22544536
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục