Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Programming F# 3.0 [electronic resource]
Tác giả: Chris Smith
Xuất bản: Sl: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1595
 
R in a nutshell
Tác giả: Joseph Adler
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502855133
 
R graphics cookbook
Tác giả: Winston Chang
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502855133
 
Head first 2D geometry
Tác giả: Lindsey Fallow, Dawn Griffiths
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.9
 
Bioinformatics programming using Python
Tác giả: Mitchell L Model
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Sequence analysis in a nutshell : a guide to tools and databases
Tác giả: Scott Markel, Darryl Leon
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  572.8633
 
Mapping Hacks
Tác giả: Rich Gibson, Schuyler Erle, Jo Walsh
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  526
 
Web mapping illustrated
Tác giả: Tyler Mitchell
Xuất bản: Beijing Farnham: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  526
 
Developing feeds with RSS and Atom
Tác giả: Ben Hammersley
Xuất bản: Beijing Cambridge: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  539
 
Astronomy Hacks
Tác giả: Robert Bruce Thompson
Xuất bản: : OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  522
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục