Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Being geek : the software developer's career handbook
Tác giả: Michael Lopp
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.1023
 
Bad data handbook
Tác giả: Q Ethan McCallum
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.72
 
Python data science handbook : essential tools for working with data
Tác giả: Jacob T Vanderplas
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Civic apps competition handbook [electronic resource]
Tác giả: Kate Eyler-Werve, Virginia Carlson
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
The accessibility handbook : making 508 websites for everyone
Tác giả: Katie Cunningham
Xuất bản: : OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  006.7019
 
The data journalism handbook
Tác giả: Liliana Bounegru, Lucy Chambers, Jonathan Gray
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  070.4/30285
 
Defensive security handbook : best practices for securing infrastructure
Tác giả: Lee Brotherston, Amanda Berlin
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục