Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Developing Android applications with Flex 4.5
Tác giả: Rich Tretola
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Building web applications with ERLANG
Tác giả: Zachary Kessin
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Deploying OpenStack
Tác giả: Ken Pepple
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Designing evolvable web APIs with ASP.NET
Tác giả: Glenn Block, Howard Dierking, Darrel Miller, Pablo Cibraro, Pedro Félix
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2014
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Distributed network data
Tác giả: Alasdair Allan
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Data Structures and Algorithms with JavaScript
Tác giả: Michael McMillan
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OREILLY, 2014
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Building web apps with Ember.js
Tác giả: Jesse Cravens
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2014
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
CSS pocket reference
Tác giả: Eric A Meyer
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Calm Technology : principles and patterns for non-intrusive design
Tác giả: Amber Case
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
ActionScript 3.0 cookbook
Tác giả: Joey Lott, Keit Peters, Darro Schall
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, c2007
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục