Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Using Moodle [electronic resource]
Tác giả: Jason R Cole
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.358
 
PayPal APIs [electronic resource] : up and running
Tác giả: Matthew A Russell
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.178
 
The art of community [electronic resource]
Tác giả: Jono Bacon
Xuất bản: Sl: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.30285
 
Database nation : the death of privacy in the 21st century
Tác giả: Simson Garfinkel
Xuất bản: Beijing Cambridge: OReilly, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  323.44
 
We the media : grassroots journalism by the people, for the people
Tác giả: Dan Gillmor
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.230973
 
Open Source and Free Software Licensing
Tác giả: Andrew M St Laurent
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  346.7304
 
eBay : The Missing Manual
Tác giả: Nancy Conner
Xuất bản: : OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  381.177
 
Prefactoring
Tác giả: Ken Pugh
Xuất bản: : OREILLY, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  370
 
eBay hacks
Tác giả: David A Karp
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
 
Amazon hacks
Tác giả: Paul Bausch
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  381.102854678
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục