Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-15 trong số 15 kết quả
Ten photo assignments [electronic resource] : to develop your photographic skills
Tác giả: Amanda Quintenz-Fiedler
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
The perfect photo : 71 tips from the top [electronic resource]
Tác giả: Elin Rantakrans, Tobias Hagberg
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770.1
 
Mastering Canon EOS flash photography
Tác giả: NK Guy
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.72
 
The Nikon creative lighting system : [using the SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, and R1C1 flashes]
Tác giả: Mike Hagen
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.72
 
Photographic multishot techniques : high dynamic range, super-resolution, extended depth of field, stitching
Tác giả: Jürgen Gulbins, Rainer Gulbins
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, c2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  771
 

Truy cập nhanh danh mục