Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 63 kết quả
Business English
Tác giả: Mary Ellen Guffey, Carolyn M Seefer
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Managerial economics : a problem solving approach
Tác giả: Luke M Froeb, Brian T McCann
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.024658
 
Principles of economics
Tác giả: N Gregory Mankiw
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Corporate finance : a focus approach
Tác giả: Michael C Ehrhardt, Eugene F Brigham
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Introduction to business law
Tác giả: Jeffrey F Beatty, Susan S Samuelson
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.7307
 
Marketing strategy
Tác giả: O C Ferrell, Michael D Hartline
Xuất bản: Mason Ohio: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Economics
Tác giả: Roger A Arnold
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Brief principles of macroeconomics
Tác giả: N Gregory Mankiw
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
Investment analysis and portfolio management
Tác giả: Frank K Reilly, Keith C Brown
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6
 
Keyboarding & word processing essentials : Microsoft Word 2010, lessons 1-55
Tác giả: Susie H VanHuss, Connie M Forde, Donna Woo
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục