Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 63 kết quả
The law of marketing
Tác giả: Lynda J Oswald
Xuất bản: Australia: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  437.3084
 
Microeconomics : principles and applications
Tác giả: Robert E Hall, Marc Lieberman
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Contemporary marketing
Tác giả: David L Kurtz
Xuất bản: Australia: SouthWestern Cengage Learning, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658
 
Psychology : a discovery experience
Tác giả: Stephen L Franzoi
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Survey of economics
Tác giả: Irvin B Tucker
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Macroeconomics : principles and policy
Tác giả: William J Baumol, Alan S Blinder
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
Investment analysis & portfolio management
Tác giả: Frank K Reilly, Keith C Brown
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6
 
Statistics for business and economics
Tác giả: David R Anderson, Dennis J Sweeney
Xuất bản: Australia Mason Ohio: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Managerial accounting
Tác giả: Susan V Crosson, Belverd E Needles
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.1511
 
Leadership : theory, application, & skill development,
Tác giả: Robert N Lussier, Christopher F Achua
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4092
 

Truy cập nhanh danh mục